PSP im. J.Pawła II w Szczedrzyku

e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl
www: pspszczedrzyk.ozimek.pl/
Data wydruku: 2021-01-28 03:49:09

Projekt "Szkoła pełna pomysłów"


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W latach  2012 - 2014  w klasach IV-VI   realizujemy projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  „Szkoła pełna pomysłów” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem realizowanego projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wyrównywanie szans edukacyjnych i wspomagających pracę nauczyciela z uczniem poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne.  Projektem objętych jest 69 uczniów, w ramach którego realizowane są następujące zajęcia:

 

Koordynator projektu  Elżbieta Walewska