DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Szczedrzyku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (www.pspszczedrzyk.ozimek.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Szczedrzyku 

Data publikacji strony internetowej: 2012-02-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-27.

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest:

-częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:

 1.      pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;
 2.      serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
 3.      nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 4.      Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 5.      Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 6.      Publikowane nagrania wideo nie posiadają audio deskrypcji lub treści alternatywnej.Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, tj.:

 1.      Klawisz Ctrl i klawisz + (powiększenie)
 2.      Klawisz Ctrl i klawisz - (pomniejszenie)
 3.      Klawisz  Ctrl+ klawisz 0 (rozmiar pierwotny)
 4.      Klawisz F11 (tryb pełnoekranowy)
 5.      Klawisz Ctrl i klawisz A (zaznaczenie wszystkiego)
 6.      Klawisz Ctrl i klawisz C (kopiowanie)
 7.      Klawisz Ctrl i klawisz S (zapisanie strony)
 8.      Klawisz Ctrl i klawisz F (wyszukiwanie na stronie)
 9.      Klawisz Ctrl i klawisz P (drukowanie)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej info@pspszczedrzyk.ozimek.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 77 465 51 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Szczedrzyku powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Szczedrzyku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Szczedrzyku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoła Podstawowej im. J. Pawła II w Szczedrzyku przy ul. M. Brolla 1


1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada trzy wejścia. Wejście główne obok sekretariatu oraz wejście boczne nr 1 i wejście boczne nr 2 (od strony boiska – wejście do kuchni). Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest dwu kondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4
) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
Oświadczenie sporządzono: 2021-10 -27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe: Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II
Ul. M. Brolla 1, 46-042 Szczedrzyk
adres e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl
nr tel.: 77 465 5151

 

 do góry