Świetlica środowiskowa czynna jest na terenie szkoły w godzinach popołudniowych. Pracuje ona w oparciu    o program, który stanowi integralną część planu pracy szkoły. Uwzględnia on potrzeby społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego. W świetlicy prowadzone są różnorodne formy pracy z dziećmi. W ramach zajęć realizowane są programy profilaktyczne, zajęcia edukacyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne i programy terapeutyczne.

Celem świetlicy jest:

  • zapewnienie opieki po zajęciach szkolnych,
  • pomoc w nauce, wdrażanie do samodzielnej pracy,
  • rozbudzanie i wzmacnianie motywacji do nauki,
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
  • profilaktyka uzależnień,
  • dostarczenie alternatywnych wzorców spędzania wolnego czasu,
  • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej i współdziałania z innymi ludźmi,
  • nabywanie umiejętności tworzenia harmonijnych i ciepłych stosunków międzyludzkich,
  • udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rówieśniczych czy osobistych,

Zajęcia w świetlicy prowadzone są przez panie: Anettę Gajda-Janowską, Jadwigę Wiesbach i Barbarę Dzieszkowską.

Galeria
 do góry