W PSP im. Jana Pawła II w Szczedrzyku  obowiązują następujące księgi, rejestry i ewidencje:

 1. Rejestr zatrudnionych pracowników.
 2. Rejestr nieobecności w pracy.
 3. Rejestr ryzyk.
 4. Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy.
 5. Rejestr wypadków w pracy.
 6. Księga zastępstw.
 7. Rejestr delegacji.
 8. Rejestr dokształcania nauczycieli.
 9. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
 10. Rejestr wycieczek, wyjść klasowych.
 11. Rejestr wypadków uczniów w szkole.
 12. Dziennik korespondencyjny.
 13. Księga ewidencji dzieci.
 14. Księga ewidencji uczniów.
 15. Książka kontroli.
 16. Książka kontroli sanitarnej.
 17. Księga protokołów i uchwał Rady Pedagogicznej.
 18. Księga zarządzeń dyrektora szkoły.
 19. Księgi inwentarzowe.
 20. Rejestr pieczątek.
 21. Rejestr skarg i wniosków.
 22. Rejestr druków ścisłego zarachowania.
 23. Rejestr wydawanych świadectw.
 24. Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych.
 25. Rejestr otrzymanych i wydawanych druków kart rowerowych.
 26. Rejestr wydawanych zaświadczeń.
 27. Rejestr uzyskiwanych stopni awansu zawodowego.
 28. Rejestr środków czystości.
 29. Ewidencja odpadów niebezpiecznych i szkodliwych.
 30. Rejestr zamówień publicznych

 

Informacje zawarte w prowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej im, Jana Pawła II w Szczedrzyku w rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy placówki. Dane mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) lub innych ustaw, w tym między innymi:

 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dział VII - tajemnica skarbowa,
 2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).

 

 do góry